ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ຈະໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ເພີ່ມ
ຂີດຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ພະນັກງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ
ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ສອນໂດຍ Expert ມາຈາກປະເທດອິນເດຍ.
ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ:
1. Certificate Course in Advanced Web Technology
2. Certificate Course in Software Testing
3. Certificate Course in Ethical Hacking & Information Security
4. Certificate Course in Android Programming
5. Certificate Course in IT Project Management
6. Certificate Course in Data Communication & Networking
—————–ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະ Course ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌————
ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ
ຕັ້ງຢູ່ບັ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. call&whatsapp: 020 56564005, 020 2804 2377
ເວັບໄຊທ໌: www.iict.gov.la/cesdt, www.facebook.com/cesdt

Leave a Comment