ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ຂະແໜງ ໄອຊີທີ ມີ 3 ລະບົບ:

ລະບົບ 4 ປີ ມີ 150 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 46 ວິຊາ.

ລະບົບ 2.5 ປີ ມີ 94 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 35 ວິຊາ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ມີ 2 ຂະແໜງ:

ຂະ​ແໜງ ໄອ​ຊີ​ທີ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 102 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 38 ວິຊາ.

ຂະ​ແໜງ ໄປສະນີ ລະບົບ 3 ປີ (ກຳລັງກະກຽມສ້າງຫຼັກສູດໃໝ່).

ລະບົບ 2 ປີ ມີ 76 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 23 ວິຊາ

ຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ ຂະແໜງ ໄອຊີທີ ມີ 2 ລະບົບ:

ຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ (​ເລັ່ງລັດ) ລະບົບ 1 ປີ ມີ 54 ໜ່ວຍກິດ,  ມີ 22 ວິຊາ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ ລະບົບ 2 ປີ (ກຳລັງສ້າງຫຼັກສູດໃໝ່).

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ

ມີ​ຈໍານວນ​ນັກຝຶກທັງໝົດ 430 ຄົນ, ຍິງ 156 ຄົນ. ມີ​ທັງໝົດ 19 ວິຊາ​ເຊັ່ນ:Linux(LPIC1),CCNAv4 ( Discoverry1, Discoverry2, Discoverry3, Discoverry4,Security), CCNP ( Routing, Switching, Shoot ),Technical English and IT Essentials ( Basic, Advanced ), CCNAv5.0 Module(1.Introduction to Networking, 2.RoutingandSwitching, 3.ScallingNetworkings, 4.Connecting Network), Mobile for everyday life,Knowledge Skill and Safety Security for Computer, Testing Skill for IP Broadband and Services, IT Expert training Course. ນອກນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃນ​ລະດັບ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ:​ ​ໂທລະ​ຄົມ, Computer Programming, ​Computer Graphic, Website, ພາສາ​ອັງກິດ​, ບໍລິຫານ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ.