ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໄດ້ເປີດລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ຜ່ານລະບົບ E-learning ຂອງສະຖາບັນ

ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ