ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ພາກປົກກະຕິເລີ່ມເຂົ້າຮຽນແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
ໂທ: 021 312139, 021 312428
ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ CALL/WHATSAPP: 020 56564005
ອາຈານ ນິສາຊົນ ພັນນຸວົງ CALL/WHATSAPP: 020 28042377
www.iict.gov.la

Leave a Comment