ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021 – 2022 ທັງພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄ່ຳໃນລະດັບຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື:
1. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ
2. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
3. ສາຂາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ
4. ສາຂາບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະດັບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ມີ 1 ສາຂາ ລະບົບ 4 ປີ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ
1. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ເລີ່ມລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ
ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງສະຖາບັນ www.iict.gov.la
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
ໂທ: 021 312428
ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ CALL/WHATSAPP: 020 56564005
ອາຈານ ສີປະເສີດ ແກ້ວມີໄຊ CALL/WHATSAPP: 020 76777789

Leave a Comment