ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຈະເປີດຮັບນັກສຶກໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ທັງພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄ່ຳໃນລະດັບຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື:

  • ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ

  • ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

  • ສາຂາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

  • ສາຂາບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລີ່ມລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງສະຖາບັນ www.iict.gov.la

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕຶ່ມ

ໂທ: 021 312139, 021 312438

ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ  Call/WhatsApp: 020 56564005

ອາຈານ ນິສາຊົນ ພັນນຸວົງ Call/WhatsApp: 020 28042377

Leave a Comment