ຫຼັກສູດວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ລະບົບ 03 ປີ, 96 ໜ່ວຍກິດ, 35 ວິຊາ.

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 1

 1. ຄະນິດສາດ (Mathematics).

 2. ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ (General English).

 3. ລາວສຶກສາ (Lao Studies).

 4. ການເມືອງ (Political Science).

 5. ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເບື້ອງຕົ້ນ (Computer Fundamental).

 6. ພື້ນຖານວົງຈອນໄຟຟ້າ (Electrical Circuits).

 7. ພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Fundamental).

 8. ພະລະສຶກສາ (Physical Education).

 9. ພື້ນຖານໄປສະນີ (Postal Basic).

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 2

 1. ພື້ນຖານດິຈິຕອນ (Digital Fundamental).

 2. ພາສາອັງກິດວິສະວະກຳ 1 (English of Engineering 1).

 3. ໂປຣແກຣມມິງ 1 (Computer Programming 1).

 4. ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ (Microprocessor).

 5. ພັັດທະນາເວັບໄຊທ໌ 1 (Web Development 1).

 6. ສັນຍານເຊື່ອມຕໍ່ (Signalling).

 7. ການສື່ສານຂໍ້ມູນ (Data Communication).

 8. ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 1

 1. ວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍ1 (ITN 1) (Information Technology Network 1).

 2. ລະບົບໄຟຟ້າສຳລັບການສື່ສານ (Electric for Communications).

 3. ພາສາອັງກິດວິສະວະກຳ 2 (English of Engineering 2).

 4. ໄປສະນີຂັ້ນສູງ (Post Advanced).

 5. ລະບົບການສື່ສານໄມໂຄຣເວັບ (Microwave Communication System).

 6. ການປະມວນຜົນສັນຍານດິຈິຕອນ (Digital Processing).

 7. ລະບົບສາຍສົ່ງ (Transmission Line System).

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 2

 1. ລະບົບຄຸ້ມຄອງການສື່ສານ (Communication System Management).

 2. ການວາງແຜນ ແລະ ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (Radio Frequency Network Engineering).

 3. ພື້ນຖານການແຜ່ຈະກາຍຄື້ນ ແລະ ເສົາອາກາດ (Tower and Antenna).

 4. ລະບົບເຄື່ອງສົ່ງ (Transmitter System).

 5. ລະບົບການສື່ສານເຄື່ອນທີ່ (Mobile Communication System).

 6. ພາສາອັງກິດວິສະວະກຳ 3 (English of Engineering 3).

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 1

 1. ລະບົບການສື່ສານດາວທຽມ (Satellite Communication System).

 2. ສູນກາງໂທລະສັບ (Next Generation Network).

 3. ຕິດຕັ້ງລະບົບສາຍສົ່ງ (Install Transmission Line System).

 4. ລະບົບອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃຊ້ສາຍ (Fixed Line High Speed Internet).

 5. ລະບົບອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງບໍ່ໃຊ້ສາຍ (Wireless High Speed Internet).

 6. ວິຊາເລືອກເສລີ.

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 2

          ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ 5 ພາກຮຽນແລ້ວ, ພາກຮຽນທີ 6 ແມ່ນລົງຝຶກງານ (Practice in Industries) ຢູ່ບັນດາບໍລິສັດ ຫຼື ສຳນັກງານອົງການ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ (Final Report).