ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ:

  1. ສາຂາ ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບ 4 ປີ ມີ 136 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 55 ວິຊາ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ​ຕໍ່ເນື່ອງ  ລະບົບ 2 ປີ:

  1.  ສາຂາ ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບ 2 ປີ ມີ 72 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 25 ວິຊາ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ (ອະນຸປະສິນຍາ) ລະບົບ 3 ປີ:

  1.  ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 96 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 38 ວິຊາ.
  2. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 99 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 99 ວິຊາ.
  3. ສາຂາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 111 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 43 ວິຊາ.
  4. ສາຂາບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 112 ໜ່ວຍກິດ, ມີ 45 ວິຊາ.

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ

ມີ​ຈໍານວນ​ນັກຝຶກທັງໝົດ 430 ຄົນ, ຍິງ 156 ຄົນ. ມີ​ທັງໝົດ 19 ວິຊາ​ເຊັ່ນ:Linux(LPIC1),CCNAv4 ( Discoverry1, Discoverry2, Discoverry3, Discoverry4,Security), CCNP ( Routing, Switching, Shoot ),Technical English and IT Essentials ( Basic, Advanced ), CCNAv5.0 Module(1.Introduction to Networking, 2.RoutingandSwitching, 3.ScallingNetworkings, 4.Connecting Network), Mobile for everyday life,Knowledge Skill and Safety Security for Computer, Testing Skill for IP Broadband and Services, IT Expert training Course. ນອກນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃນ​ລະດັບ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ:​ ​ໂທລະ​ຄົມ, Computer Programming, ​Computer Graphic, Website, ພາສາ​ອັງກິດ​, ບໍລິຫານ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ.