ຫຼັກສູດວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບ 03 ປີ, 99 ໜ່ວຍກິດ, 36 ວິຊາ.

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 1

 1. ຄະນິດສາດ (Mathematics).

 2. ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ (General English).

 3. ລາວສຶກສາ (Lao Studies).

 4. ການເມືອງ (Political Science).

 5. ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເບື້ອງຕົ້ນ (Computer Fundamental).

 6. ພື້ນຖານວົງຈອນໄຟຟ້າ (Electrical Circuits).

 7. ພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Fundamental).

 8. ພະລະສຶກສາ (Physical Education).

 9. ພື້ນຖານໄປສະນີ (Postal Basic).

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 2

 1. ພື້ນຖານດິຈິຕອນ (Digital Fundamental).

 2. ພາສາອັງກິດວິສະວະກຳ 1 (English of Engineering 1).

 3. ໂປຣແກຣມມິງ 1 (Computer Programming 1).

 4. ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ (Microprocessor).

 5. ພັັດທະນາເວັບໄຊທ໌ 1 (Web Development 1).

 6. ສັນຍານເຊື່ອມຕໍ່ (Signalling).

 7. ການສື່ສານຂໍ້ມູນ (Data Communication).

 8. ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 1

 1. ວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍ1 (ITN 1) (Information Technology Network 1).

 2. ຄອມພິວເຕີ Hardware (Computer Hardware).

 3. ພາສາອັງກິດວິສະວະກຳ 2 (English of Engineering 2).

 4. ໄປສະນີຂັ້ນສູງ (Post Advanced).

 5. ໂປຣແກຣມມິງ 2 (Computer Programming 2).

 6. ການວິເຄາະແລະ ອອກແບບລະບົບຂໍ້ມູນ (Analysis and Design).

 7. ການປະມວນຜົນສັນຍານດິຈິຕອນ (Digital Processing).

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 2

 1. ວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍ2 (ITN 2) (Information Technology Network 2).

 2. ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ 2 (Web Development 2).

 3. Cloud Computing.

 4. ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 1 (Database System 1).

 5. ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ (Internet Security).

 6. ພາສາອັງກິດວິສະວະກຳ 3 (English of Engineering 3).

 7. ບໍລິຫານເຊີເວີ 1 (Server Managerment 1).

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 1

 1. ລະບົບຄຸ້ມຄອງການສື່ສານ (Communication System Management).

 2. ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 2 (Database System 1).

 3. ບໍລິຫານເຊີເວີ 2 (Server Managerment 2 ).

 4. ໂປຣແກຣມມິງ 3 (Computer Programming 3).

 5. ລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System(OS).

 6. ວິຊາເລືອກເສລີ.

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 2

         ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ 5 ພາກຮຽນແລ້ວ, ພາກຮຽນທີ 6 ແມ່ນລົງຝຶກງານ (Practice in Industries) ຢູ່ບັນດາບໍລິສັດ ຫຼື ສຳນັກງານອົງການ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ (Final Report).