ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ພາກປົກກະຕິເລີ່ມເຂົ້າຮຽນແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ພາກປົກກະຕິເລີ່ມເຂົ້າຮຽນແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ໂທ: 021 312139, 021 312428 ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ CALL/WHATSAPP: 020 56564005 ອາຈານ ນິສາຊົນ ພັນນຸວົງ CALL/WHATSAPP: 020 28042377 www.iict.gov.la

ອ່ານເພີ່ມ.....

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເປີດຮັບນັກສຶກໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເປີດຮັບນັກສຶກໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ທັງພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄ່ຳໃນລະດັບຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື: ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາຂາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ສາຂາບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເລີ່ມລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງສະຖາບັນ www.iict.gov.la ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕຶ່ມ ໂທ: 021 312139, 021 312438 ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ  Call/WhatsApp: 020 56564005 ອາຈານ ນິສາຊົນ ພັນນຸວົງ Call/WhatsApp: 020 28042377

ອ່ານເພີ່ມ.....