Modern technology gives us many things.

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ປະກອບມີ 4 ຫຼັກສູດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພາສາລາວ:           ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງວິສະວະກຳເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ
ພາສາອັງກິດ:         Higher Curriculum of Information Technology Engineering.

ມາດຕະຖານອາຊີບ

– ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນອາຊີບປະຈຳວັນ.
– ສາມາດພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ.
– ສາມາດເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເປັນຜູ້ວາງແຜນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ  ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກການຕິດຕັ້ງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ, ການບຳລຸງຮັກສາ​​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການວາງແຜນສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວ ສານ.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ນາມມະຍົດ

– ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຕາມຫຼັກສູດນີ້ຈະໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນນັກວິສະວະກອນດ້ານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານລະດັບຊັ້ນສູງ.

ລະດັບຄວາມສາມາດ:

– ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບໃດໜື່ງທີ່ແນ່ນອນ.
– ສາມາດຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ, ອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​​ຂ່າວ​ສານເຂົ້າໃນ ວຽກງານຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
– ສາມາດຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍໃຫ້​ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ.
– ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບ​ເປ່​ເພ, ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເວ ລາປະຕິບັດງານ​.
– ສາມາດປະກອບອາຊີບການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ສາມາດສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່​ນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ເອກະຊົນຕ່າງໆ.

ຫຼັກສູດວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ

ພາສາລາວ   :         ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງວິສະວະກຳເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ
ພາສາອັງກິດ:           Higher Curriculum of Communications Technology Engineering.

ມາດຕະຖານອາຊີບ:

– ສາ​ມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາສາກົນເຂົ້າໃນອາຊີບປະຈຳວັນ.
– ສາ​ມາດພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດ.
– ສາມາດເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເປັນຜູ້ວາງແຜນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ການ​ສື່​ສານ.
– ເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກການຕິດຕັ້ງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ, ການບຳລຸງຮັກສາ​​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ການ​ສື່​ສານ.
– ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການວາງແຜນສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ການ​ສື່​ສານ.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ນາມມະຍົດ:

– ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຕາມຫຼັກສູດນີ້ຈະໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນນັກວິສະວະກອນດ້ານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ ລະດັບຊັ້ນສູງ.

ລະດັບຄວາມສາມາດ:

– ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາສາກົນໃນລະດັບໃດໜື່ງທີ່ແນ່ນອນ.
– ສາມາດຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ, ອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີການ​ສື່​ສານເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
– ສາມາດຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ,ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍໃຫ້​ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ.
– ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບ​ເປ່​ເພ, ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລາປະຕິບັດງານ​.
– ສາມາດປະກອບອາຊີບການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ການ​ສື່​ສານ.
– ສາມາດສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການ​ສື່​ສານ ຫຼື ສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່​ນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະເອກະຊົນຕ່າງໆ.

ວິສະວະກຳຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

ພາສາລາວ    :   ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ
ພາສາອັງກິດ  :   Higher Curriculum of Cyber Security

ມາດຕະຖານອາຊີບ

– ສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນວິຊາຊີບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ.
– ພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີທາງໄຊເບີ.
– ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຮັບປະກັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສາມາດປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທາງໄຊເບີ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ອົງການ ແລະ ສັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ.
– ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຄຸນສົມບັດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ ແຕ່ລະໄລຍະ.
– ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ແລະ ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ.
– ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເປັນຜູ້ວາງແຜນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ  ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕັ້ງ, ແກ້ໄຂບັນຫາອາສະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ, ການບຳລຸງຮັກສາ​​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການວາງແຜນສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວ ສານ.

ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ນາມມະຍົດ

– ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຕາມຫຼັກສູດນີ້ຈະໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນນັກວິສະວະກອນດ້ານ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີລະດັບຊັ້ນສູງ.

ລະດັບຄວາມສາມາດຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ:

– ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ.
– ສາມາດໃຊ້ຮາດແວ, ຊອບແວ ຫຼື ເຄື່ອງມືການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄ​ໝ ທ່ວງທັນກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
– ສາມາດວິເຄາະ​ຄວາມສ່ຽງ, ຄົ້ນຄວ້ານຳ​ໃຊ້, ບຳລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນເຄືອ​ຂ່າຍ, ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.
– ສາມາດຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ, ອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​​ຂ່າວ​ສານ ເຂົ້າໃນ ວຽກງານຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
– ສາມາດຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ​ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ.
– ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານ ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບຖືກທໍາລາຍ, ​ເປ່​ເພ, ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລາປະຕິບັດງານ​.

– ສາມາດຮັກສາຄວາມປອດໄພລະບົບຄອມພິວເຕີ, ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ, ລະບົບເຊີເວີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເປັນຕົ້ນ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພາສາລາວ : ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ພາສາອັງກິດ : Higher Curriculum of Information and Communication Technology Management

ມາດຕະຖານອາຊີບ

– ສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນວິຊາຊີບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ.
– ຈັດຫາ ແລະ ດູແລຮັກສາຊັບພະຍາກອນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ງານ
– ບໍລິຫານຈັດການລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງປອດໄພ.
– ບໍລິຫານຈັດການ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຮອງຮັບຕາມກົດໝາຍໄອຊີທີ ຂອງລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
– ຈັດຫາ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກໍາດ້ານໄອຊີທີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນງານດ້ານບໍລິການ.
– ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຄຸນສົມບັດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ ແຕ່ລະໄລຍະ.
– ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ແລະ ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານໄອຊີທີ ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ.
– ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເປັນຜູ້ວາງແຜນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ  ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການວາງແຜນສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວ ສານ.

ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ນາມມະຍົດ

– ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຕາມຫຼັກສູດນີ້ຈະໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນນັກວິສະວະກອນດ້ານ ບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະດັບຊັ້ນສູງ.

ລະດັບຄວາມສາມາດຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

– ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ.
– ສາມາດບໍລິຫານຈັດການ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຮອງຮັບຕາມກົດໝາຍໄອຊີທີ ຂອງລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
– ສາມາດຈັດຫາ ແລະ ດູແລຮັກສາຊັບພະຍາກອນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ.
– ສາມາດບໍລິຫານຈັດການລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງປອດໄພ.
– ຈັດຫາ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກໍາດ້ານໄອຊີທີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນງານດ້ານບໍລິການ.
– ສາມາດບໍລິຫານ ແລະ ວາງແຜນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ  ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
– ສາມາດໃຊ້ຮາດແວ, ຊອບແວ ຫຼື ເຄື່ອງມືດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄ​ໝ ທ່ວງທັນກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
– ສາມາດວິເຄາະ​ຄວາມສ່ຽງ, ຄົ້ນຄວ້ານຳ​ໃຊ້, ບຳລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ
– ສາມາດຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ, ອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​​ຂ່າວ​ສານ ເຂົ້າໃນ ວຽກງານຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ຫຼັກສູດປະລີນຍາຕີ ປະກອບມີ 1 ຫຼັກສູດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ລະບົບ 4 ປີ)

ພາສາລາວ : ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ພາສາອັງກິດ: Bachelor Curriculum of Information and Communication Technology Engineering.

ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນຮູ້

– ຮູ້ຈັກພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ທີ່ເໝາະສົມກັບບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພະວະການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
– ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
– ຄົ້ນຄວ້ານຳ​ໃຊ້, ບຳລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງອຸປະກອນລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
– ຄາດຄະເນທິດທາງ ຫຼື ແນວໂນ້ມຂອງການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
– ປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານ​ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບໍລິການອົງການທີ່ຕົນເອງສັງກັດ, ການສ້າງ, ການນໍາມາວິເຄາະ ຫຼື ປະມວນຜົນ, ການຮັບ – ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການຈັດເກັບ ຫຼື ການນໍາໄປໃຊ້ງານໃໝ່ເປັນຕົ້ນ.
– ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກວດສອບວຽກງານທາງດ້ານໄອຊີທີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
– ຄິດຄົ້ນ ແລະ ປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານໄອຊີທີ ເພື່ອມານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ.
– ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ.
– ພົວພັນປະສານງານກັບບຸກຄົນ, ໜ່ວຍງານ, ອົງການ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
– ກ້າສະແດງອອກໃນການສື່ສານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼື ລູກຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຫຼັກສູດປະລີນຍາຕີ ຕໍ່ເນື່ອງປະກອບມີ 1 ຫຼັກສູດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພາສາລາວ:   ຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ວິ​ສະ​ວະ​ກຳເຕັກໂນໂລຊີ​ການສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ
ພາສາອັງກິດ: Bachelor Curriculum of Continuing Course on Information and Communication Technology Engineering.

ມາດຕະຖານອາຊີບ

– ຮູ້ຈັກວິທີການບໍລິຫານຈັດການໄອຊີທີ ທີ່ເໝາະສົມກັບບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພະວະການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ;
– ໄຈ້ແຍກ, ວິເຄາະ ແລະ ອະທິບາຍບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ຂອງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່່ງເສີມວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ;
– ວາງແຜນ, ສ້າງ ແລະ ແກ້ໄຂຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຊີເວີ ພາຍໃນສໍານັກງານ ແລະ ອົງກອນ;
– ວາງແຜນ ແລະ ເລືອກເຝັ້ນ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌, ການສ້າງແອບພລິເຄຊັນ;
– ວິເຄາະ, ສ້າງ ແລະ ແກ້ໄຂ ໂປຣແກຣມ, ເວັບໄຊທ໌, ແອບພລິເຄຊັນ;
– ໄຈ້ແຍກ ແລະ ໝູນໃຊ້ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງຄື້ນຖີ່ ແລະ ການຄຸ້ມໄປສະນີ;
– ແກ້ໄຂ, ຈຳແນກ ແລະ ປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ;
– ວິເຄາະ; ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້; ບຳລຸງຮັກສາ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາ ໃນວຽກງານຕິດພັນທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຊັ່ນ: ລະບົບສາຍສົ່ງ, ລະບົບເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງ, ສູນກາງໂທລະສັບ;
– ຄິດຄົ້ນ ແລະ ປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆທາງດ້ານໄອຊີທີ ເພື່ອມານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ;
– ເຮັດວຽກເປັນຄະນະ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ;
– ພົວພັນປະສານງານກັບບຸກຄົນ; ໜ່ວຍງານ; ອົງການ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
– ກ້າສະແດງອອກ; ສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມມື ຫຼື ລູກຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More