Modern technology gives us many things.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: (ສຕສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Institute of Information and Communication (IICT) ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ: ສູນກາງ-ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ( CentreNational de Formation des Telecommunicationns), ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1973 ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖໍາ ທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ຄົບຊຸດ ໂດຍອົງການໂທລະຄົມສາກົນ (ITU).
– ປີ ຄ.ສ 2013 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ສະຖາບັນໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ມີພາລະບົດບາດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການສະບັບເລກທີ 99/ປທສ, ລົງວັນທີ 05/06/2013.
– ປີ ຄ.ສ 2017 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ມີພາລະບົດບາດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການສະບັບເລກທີ 124/ປທສ, ລົງວັນທີ 21/03/2017.
– ປີ ຄ.ສ 2022 ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະບັບເລກທີ 794 /ກຕສ ລົງວັນທີ 15 ມີນາ 2022.
– ເປັນສະຖາບັນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານການສື່ສານ ແລະ ໄອທີ ໃນລະດັບຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃນຮູບແບບຂອງການຮຽນ (ໄລຍະຍາວ) ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ໄລຍະສັ້ນ)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More