Modern technology gives us many things.

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021 – 2022

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021 – 2022 ທັງພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄ່ຳໃນລະດັບຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື:

1. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ

2. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

3. ສາຂາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

4. ສາຂາບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະດັບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ມີ 1 ສາຂາ ລະບົບ 4 ປີ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ

1. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເລີ່ມລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງສະຖາບັນ www.iict.gov.la

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ໂທ: 021 312428

ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ CALL/WHATSAPP: 020 56564005

ອາຈານ ສີປະເສີດ ແກ້ວມີໄຊ CALL/WHATSAPP: 020 76777789

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More