Modern technology gives us many things.

ພາລະບົບບາດ

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສຕສ” ຂຽນເປັນພາສາກົນ “Institute of Information and Communicate Technology” ຂຽນຫຍໍ້ “IICT” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາວິຊາການ ໃນຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More