Modern technology gives us many things.

ນັກສຶກສາ ສຕສ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Lao Digital Award ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄັ້ງວັງທີ 13 ມັງກອນ 2024, ຕົວແທນນັກສຶກສາ ປີ 3 ຊັ້ນສູງ ໄອທີ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໄອຊີທີ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Lao Digital Award ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈັດໂດຍ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ເຊິ່ງຜົນການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຕສ ໄດ້ອັນດັບທີ 2.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More