Modern technology gives us many things.
Browsing Category

ເອກະສານເຜີຍແຜ່

ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ຂອງກາໝາຍ (Logo) ສຕສ

ກາໝາຍ ຂອງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຮູບວົງມົນ, ດ້ານລຸ່ມມີຮູບເຄິ່ງກົງຈັກແຂ້ວເຟືອງສີແດງ,

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ,…

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ, ຂໍ້ຫ້າມຂອງການສອບເສັງອອນລາຍ ແລະ…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More