Modern technology gives us many things.

ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພາສາລາວ:           ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງວິສະວະກຳເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ
ພາສາອັງກິດ:         Higher Curriculum of Information Technology Engineering.

ມາດຕະຖານອາຊີບ

 • ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນອາຊີບປະຈຳວັນ.
 • ສາມາດພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ.
 • ສາມາດເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເປັນຜູ້ວາງແຜນການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ  ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
 • ເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກການຕິດຕັ້ງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ, ການບຳລຸງຮັກສາ​​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
 • ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການວາງແຜນສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວ ສານ.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ນາມມະຍົດ

 • ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຕາມຫຼັກສູດນີ້ຈະໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນນັກວິສະວະກອນດ້ານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານລະດັບຊັ້ນສູງ.

ລະດັບຄວາມສາມາດ:

 • ສາມາດສື່ສານໂດຍໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບໃດໜື່ງທີ່ແນ່ນອນ.
 • ສາມາດຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ, ອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​​ຂ່າວ​ສານເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
 • ສາມາດຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍໃຫ້​ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ.
 • ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບ​ເປ່​ເພ, ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເວ ລາປະຕິບັດງານ​.
 • ສາມາດປະກອບອາຊີບການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງອຸປະກອນເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ລະ​ບົບເຕັກໂນໂລຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ.
 • ສາມາດສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່​ນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ເອກະຊົນຕ່າງໆ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More